برنامۀ امتحانات شهریورماه 98 پایه های دهم و یازدهم

«به نام خداوند جان آفرین»

«برنامۀ امتحانات شهریورماه 1398 پایه های دهم و یازدهم دبیرستان نمونه دولتی امام خامنه ای»

ردیف

روز و تاریخ

پایۀ یازدهــُــم

پایـۀ دهــُــم

تجربی

انسانی

ریاضی

تجربی

انسانی

ریاضی

1

شنبه 98/6/2

ریاضی

علوم و فنون

حسابان

ریاضی

علوم و فنون

ریاضی

2

یکشنـبه 98/6/3

دینی

دینی

دینی

ــــــــــ

ــــــــــ

ــــــــــ

3

دوشنبه 98/6/4

شیمی

جامعه شناسی

شیمی

شیمی

جامعه شناسی

شیمی

4

سه شنبه 98/6/5

انسان و محیط زیست

انسان و محیط زیست

انسان و محیط زیست

ــــــــــ

ـــــــــــ

ـــــــــــ

5

چهارشنبه 98/6/6

فیزیک

روانشناسی

فیزیک

فیزیک

منطــق

فیزیک

6

پنج شنبه 98/6/7

زمین شناسی

ـــــــــــــ

هندسه

ــــــــــــ

ـــــــــــ

هندسه

7

شنبه 98/6/9

زبان خارجه

زبان خارجه

زبان خارجه

زبان خارجه

زبان خارجه

زبان خارجه

8

یکشنبه 98/6/10

تاریخ

تاریخ

تاریخ

تاریخ

تاریخ

تاریخ

9

دوشنبه 98/6/11

زیست شناسی

ریاضی و آمار

آمار و احتمال

زیست شناسی

ریاضی و آمار

ـــــــــــ

10

سه شنبه 98/6/12

فارسی

فارسی

فارسی

فارسی

فارسی

فارسی

11

چهارشنبه 98/6/13

جغرافیا

جغرافیا

جغرافیا

جغرافیا

جغرافیا

جغرافیا

12

شنبه 98/6/16

عربی

عربی

عربی

عربی

عربی

عربی

13

یکشنبه 98/6/17

کارآفرینی

کارآفرینی

کارآفرینی

رسـانه

رسانـه

رسانــه

14

دوشنبه 98/6/18

ــــــــــ

ـــــــــــ

زمین شناسی

ــــــــــ

ـــــــــــ

ـــــــــــ

توجه: ساعت شروع امتحانات 8 صبح 

 

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*