کادر اداری

ردیف نام و نام خانوادگی سمت  مدرک
1 سعید عزیزخانی مدیر لیسانس
2 علی اکبر کاوه معاون آموزشی لیسانس
3 اسماعیل کاریزی معاون آموزشی فوق لیسانس
4 عبدالرحیم  اله دادی معاون پرورشی لیسانس
5 فرهاد مرادی معاون اجرایی لیسانس
6 بیژن سلیمان زاده معاون فناوری  کاردانی
7 بهنام  محمدیان فرد معاون امور عمومی  فوق لیسانس
8 یونس شاه حسینی مشاور لیسانس
9 شاهپور خدادادی سرپرست خوابگاه لیسانس
10 محمدرضا خیری سرپرست خوابگاه لیسانس
11 ابراهیم جمشیدی خدمتگزار-سرایدار سیکل
12 بهادر فیروزی خدمتگزار-سرایدار دیپلم