اعضای انجمن اولیا و مربیان

 اعضای انجمن اولیا و مربیان:

آقای علی اکبر قسمتی  (رییس انجمن) -آقایان صادق رنجبر- اکبر تقوی - محمد رضا فروزان - اسماعیل علیشاهی - مهناز معصومی - معصومه نصر اللهی - صدر الله اولاد حسینی